Reglement


Artikel 1
De Over Hoop Prijs

De Over Hoop Prijs is door Stichting Over Holland ingesteld in 2017.
De jaarlijkse prijs bestaat uit een trofee en een eenmalig geldbedrag van 25.000 euro dat vrij besteed kan worden.


Artikel 2 Wie komen in aanmerking

De prijs is bestemd voor een persoon, groep van personen, in welke vorm van samenstelling ook, of organisatie die dit jaar in ons land in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grensverleggende ontwikkeling tot stand bracht, een vernieuwend idee lanceerde of op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde.


Artikel 3 Indienen voordracht

Iedereen kan een voordracht indienen. Een voordracht kan enkel worden gedaan door invulling van het voordrachtformulier op de website van de Over Hoop Prijs: www.overhoop.org. Er kunnen geen anonieme voordrachten worden gedaan. Bijlagen kunnen alleen digitaal worden aangeleverd. Voordrachten dienen uiterlijk vóór de datum vermeld op het voordrachtformulier te zijn ontvangen. Voordrachten na deze datum worden niet in de beoordeling meegenomen.


Artikel 4 Jury van de Over Hoop Prijs

De jury bestaat uit drie leden van het bestuur van Stichting Over Holland aangevuld met drie externe leden actief op het gebied van cultuur die jaarlijks door het bestuur van Stichting Over Holland zullen worden benoemd. De jury beoordeelt wie in het desbetreffende jaar in Nederland in de relatie tussen cultuur en maatschappij de meest grensverleggende ontwikkeling tot stand bracht, het meest vernieuwend idee lanceerde of op sociaal cultureel gebied in meest positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde. De jury is bevoegd advies van derden in te winnen en nadere informatie te vragen bij de indieners van de voordrachten dan wel degenen die zijn voorgedragen. De jury neemt een gemotiveerd besluit dat schriftelijk wordt vastgelegd en dat op de website van de Over Hoop Prijs zal worden gepubliceerd. Indien in enig jaar naar het oordeel van de jury geen van de voordrachten voor de prijs in aanmerking komt, kan zij besluiten de prijs in dat jaar niet toe te kennen. Het besluit van de jury is bindend en over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.


Artikel 5 Uitreiking

De datum van de uitreiking wordt tijdig op de website van de Over Hoop Prijs gepubliceerd.


Artikel 6 Intellectuele eigendom

Degene(n) die de prijs accepteren geven Stichting Over Holland toestemming over de toekenning van de prijs en het winnende concept/idee/ontwikkeling op haar website en in overige promotionele en redactionele uitingen rechtenvrij te publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader van het winnen van de prijs en de prijs in het algemeen.


Artikel 7 Reglement

Dit reglement kan door het bestuur van Stichting Over Holland worden gewijzigd. Wijzigingen zullen zoveel mogelijk de geest van dit reglement en de daaruit blijkende bedoelingen bij de opstelling ervan respecteren. In alle gevallen waarin het Reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Over Holland.